ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest

1088 Budapest Múzeum krt. 4/F
Telefon: 411-6550
tavolkeletint@btk.elte.hu

 

Koreai Tanszék

A tanszék története

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán először 1997-ben indult el egy négy féléves koreai nyelvi- és országismereti program, amely specifikusan a Koreai-félsziget behatóbb megismerését szolgálta. Az oktatás megszervezése és beindítása Dr. Birtalan Ágnes egyetemi docens nevéhez fűződik, aki több ízben folytatott kutatásokat Dél-Koreában a hagyományos műveltség és a koreai buddhizmus tárgykörében. A Korea Foundation és a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének támogatást élvező koreai program sikeres működésének eredményeképpen létrejött a koreai minor szak, majd 2008 nyarán megalakult a Koreai Tanszék.

A koreai szakos alapképzés 2008 szeptemberében kezdődött meg. A Magyar Akkreditációs Bizottság 2012-ben jóváhagyta a koreanisztika mesterképzés indítását is, így 2013-ban elindult az első mesterszakos évfolyam. 2018-ban a koreanisztika doktori program akkreditálásával és elindulásával az ELTE Koreai Tanszéke vált az egyetlen magyaroroszági komplex képzésű koreanisztikai műhellyé, ahol a jövő Korea-kutatói magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudásra tehetnek szert.

Koreai BA-, MA-, és PhD-képzésen jelenleg 168 hallgató tanul és 7 oktató tanít.

Képzéseink

A koreai szakirányú képzések célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a keleti nyelvekkel és kultúrákkal kapcsolatos tanulmányok területén. Áttekintésük van továbbá a koreai szakiránynak megfelelően Korea történetéről és művelődéstörténetéről, valamint magas szinten ismerik a koreai nyelvet. Ismerik a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hogy tanulmányaikat folytathassák a koreanisztika mesterképzésen, vagy koreai egyetemek különböző képzési programjain, amelyek a hallgatók magas szintű koreai nyelvtudását és kultúraismeretét is megkövetelik. Továbbá elhelyezkedhetnek Magyarországon működő koreai gazdasági társaságoknál is, ahol folyamatos az igény a jól képzett, a koreai nyelvet és kultúrát magas szinten ismerő munkaerőre.

A koreai BA-képzés tanterve azon hallgatók képzését célozza meg, akik Koreáról tudományos ismereteket szeretnének szerezni. A program célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson Korea történelméről, hagyományos és modern kultúrájáról, irodalmáról és nemzeti identitásáról, miközben Koreát a szélesebb kelet-ázsiai kontextusban is elhelyezi. Elvárás, hogy a hároméves képzés teljesítésével a hallgatók legalább középfokú koreai nyelvtudásra tegyenek szert. A hallgatók egy Koreával kapcsolatos szakdolgozat leadásával és az államvizsga teljesítésével szerezhetnek alapszakos oklevelet.

Az MA-program képzési terve az alapszakos tanulmányok során elsajátított tudásra épít, és elmélyültebb ismereteket kínál a történelem, hagyományos és modern kultúra, irodalom és nemzeti identitás témaköreiből. A képzésre azon hallgatókat várjuk, akik tudományos érdeklődést mutatnak Koreával kapcsolatos témákban, és tudományos párbeszédben is szeretnének részt venni. Az MA-képzésben legtöbb kurzusunk koreai nyelvű, és a kétéves program végén elvárás, hogy a hallgatók legalább haladó vagy annál magasabb szintű nyelvtudásra tegyenek szert. A képzés sikeres teljesítéséhez szükséges egy Koreával kapcsolatos témában készített diplomamunka és a koreai nyelvű államvizsga.

A doktori programon olyan magas szinten képzett kutatók képzése folyik, akik elmélyülten foglalkoznak egy adott Koreával kapcsolatos tudományos témával, behatóan ismerik az adott tudományterületet és egy mélyreható kutatást végeznek. A program első két évében – a képzési és kutatási szakaszban – a hallgatók szakszemináriumok és konzultációk keretében megalapozhatják disszertációjuk elméleti hátterét, majd a második két év során – a kutatási és disszertációs szakaszban – a disszertáció elkészítése a feladatuk. A képzés teljes időtartama alatt elvárás, hogy részeredményeiket publikálják, konferenciákon, illetve egyéb tudományos tevékenységekben vegyenek részt. Továbbá javasolt bekapcsolódniuk az oktatási tevékenységbe is. A négyéves program elvégzése után a jelöltek fokozatot szerezhetnek.

Tudományos eredmények

Koreai művészettörténet területén Dr. Mecsi Beatrix jelenlegi tanszékvezető rendszeresen meghívásokat kap neves nemzetközi konferenciákra és egyetemekre előadások tartására. Legutóbb 2019-ben a koreai Seoul National University és a Sogang University művészettörténet és nemzetközi kapcsolatok tanszékein meghívott előadóként, és Törökországban az Istanbul University-n tartott előadásokat, ahol a “The 2nd International Academic Conference of Central Eurasia Korean Studies” című konferenciával egy időben a diák szónokverseny első helyezését tanszékünk hallgatója, Dulai Dóra nyerte el. Korábban a Babes-Bolyai Egyetem (Románia) nemzetközi szónokversenyein is mindig kiemelkedő helyezéseket értek el hallgatóink.

Európa számos egyetemén és nemzetközi konferenciáján is folyamatosan részt vesznek oktatóink a CEEPUS, ERASMUS programok keretén túlmenően az adott szervezetek egyéni meghívásainak keretében is.

Tanszékünkön saját szervezésű hallgatói konferencia (Koreanisztika Diákkonferencia) keretében a koreai képzések hallgatói immáron harmadik alkalommal prezentálhatták a kutatási eredményeiket. A konferenciák előadásaiból minden évben konferenciakötet is megjelent.

Támogatások, kooperációk, nemzetközi kapcsolatok

A Bölcsészkaron zajló koreanisztikai oktatáshoz folyamatos anyagi támogatást nyújtottak a szöuli székhelyű kormányzati szervezetek (Academy of Korean Studies, Korea Foundation), valamint a Magyarországon tevékenykedő koreai gazdasági társaságok (Samsung Electronics, Samsung SDI, Korea Development Bank, stb.). Míg az előbbi szervezetek ösztöndíjakhoz is juttatják az arra érdemes hallgatókat, az utóbbi cégek állandó elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a koreai nyelvet jól beszélők számára.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetségével és annak kereskedelmi kirendeltségével a Korea Trade-Investment Promotion Agency-vel (KOTRA), illetve a budapesti Koreai Kulturális Központtal is. Ezen kormányzati szervezetek jelentős támogatást nyújtottak számunkra Koreával kapcsolatos eseményeink (például szónokversenyek, karriernapok) szervezésében és lebonyolításában.

Együttműködünk a közép- és kelet-európai országok Koreai Tanszékeivel is. 2011-ben kapcsolódtunk be az osztrák, majd csehországi irányítással működő CEEPUS programba, amelynek keretében hallgatói és oktatói mobilitások valósulnak meg a közép-és kelet-európai országok koreai tanszékei között.

A Korea Foundation vendégtanári programja, illetve később az Academy of Korean Studies vendégtanári programja keretében éveken keresztül anyanyelvi oktatók tanítottak Tanszékünkön, és a Samsung Electronics Hungary egy évente megpályázható oktatói helyet biztosított az ELTE Koreai Tanszékének 2008 és 2014 között.

A szöuli Dankook University és az ELTE bilaterális megállapodása értelmében a koreai egyetem vendégprofesszorral segíti a Koreai Tanszék működését 2013-tól napjainkig. A Dankook University-vel nemcsak oktatói mobilitás valósul meg, hanem aktív hallgatói bejövő és kimenő mobilitás is. A koreai egyetem támogatja a nyári egyetemi képzésére jelentkező hallgatókat, és egy ERASMUS + kapcsolat is létrejött intézményeink között.

A Tanszéknek jelenleg kiépülő kapcsolata van a Kyung Hee University-vel is.

Kiemelt projektek

Az Academy of Korean Studies pályázatát megnyerve a KSPS (Korean Studies Promotion Service) tananyagfejlesztési támogatást adott a tanszéken működő oktatóknak, illetve az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges eszközök és egy internet alapú hanja (kínai karakter)-tanítást segítő program elkészítésében és beszerzésében nyújtott segítséget 2009 és 2011 között.

2019-ben elnyertük a National Library of Korea „Window on Korea” pályázatát, amelynek keretében a Tanszék önálló könyvtárának kialakításhoz szükséges bútorokat, eszközöket szerezhettünk be, illetve Koreából mintegy 2500 Koreával kapcsolatos kötet érkezett hozzánk.

Kiemelt programok az elmúlt évekből

2018-ban a Koreai Nagykövetség és a Koreai Kulturális Központ részvételével és támogatásával Koreai Napot szerveztünk, amellyel a Tanszékünk 10 éves fennállást is ünnepeltük. Az esemény keretében változatos kulturális programok és még egy szónokverseny is megrendezésre került, ahol képzéseink hallgatói bizonyíthatták tudásukat.

2018 óta a Nagykövetség kereskedelmi kirendeltségének (KOTRA) segítségével évente megrendezésre kerül a „Karriernap” nevű esemény, ahol koreai cégek mutatkoznak be, és toboroznak hallgatókat.

2019-ben a Nagykövetség és a Koreai Kulturális Központ közreműködésével koreai szónokversenyt tartottunk Daejeon és Budapest testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulója alkalmából a Tanszékünkön. A nagyközönség előtt is nyitott szónokversenyen a kategóriák győztesei nyelvi kurzuson való részvételi lehetőséget nyerhettek Koreába, illetve további értékes díjakat vehettek át a Daejeon International Center és a Hannam Egyetem felajánlásából.

A Koreai Tanszék az egyetlen koreanisztikai központ Magyarországon, ahol komplex nyelvi és társadalom- és kultúrtörténeti képzés folyik, ezért az érdeklődő hallgatók száma folyamatosan növekszik. Az egyetem oktatásfejlesztési és nemzetközi stratégiájának keretében Tanszékünk igyekszik minél változatosabb, Koreával kapcsolatos szakmai programot kínálni, továbbá minél több lehetőséget biztosítani hallgatóink és oktatóink számára, hogy bekapcsolódhassanak nemzetközi mobilitási programokba, és ezáltal bővítsék tudásukat, illetve gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek.